سوپ لوبيالوبيا را يك شب تا صبح در آب بخيسانيد سپس بشوييد و استفاده كنيد. فلفل دلمه‌اي، پياز و سير را روي حرارت متوسط در روغن داغ ۳ دقيقه سرخ كنيد.