Loading...

طبقه دوم اداری

طبقه دوم اداری اداری 7 واحد می باشد

کد محصول: 305797
وضعیت: موجود

واحد 201 متراژ 77.69 مترمربع
واحد 202 متراژ 62.82 مترمربع
واحد 203 متراژ 65.39 مترمربع
واحد 204 متراژ 154.32 مترمربع
واحد 205 متراژ 99.78 مترمربع
واحد 206 متراژ 63.93 مترمربع
واحد 207 متراژ 78.32 مترمربع