Loading...

طبقه چهارم اداری

دارای 7 واحد ادرای مستقل

کد محصول: 305802
وضعیت: موجود

واحد 101 متراژ 77.69 مترمربع
واحد 102 متراژ 62.82 مترمربع
واحد 103 متراژ 65.39 مترمربع
واحد 104 متراژ 154.32 مترمربع
واحد 105 متراژ 99.78 مترمربع
واحد 106 متراژ 63.93 مترمربع
واحد 107 متراژ 78.32 مترمربع